กิจกรรมเรียนรู้02

กิจกรรม “ตัดต่อประกอบร่าง”
ภาพต่อไปใช้นำมาใช้สำหรับการทำกิจกรรมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาเท่าทั้น

ขั้นที่ 1 ให้นักศึกษาเลือกรูปที่ต้องการนำมาใช้เรียนรู้วิธีการตัดต่อ